Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
8406 8ce1
9032 3d92
Reposted fromgreens greens viaamphetaminelogic amphetaminelogic
9042 0767
Reposted fromcasanovared casanovared viaItIsNotMy ItIsNotMy
5253 fd3a 500
6190 cdf9 500
Reposted fromHanoi Hanoi viaamphetaminelogic amphetaminelogic
8942 a1c5 500
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viajointskurwysyn jointskurwysyn
5312 be40 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viazabka zabka

Im więcej się ma do powiedzenia, tym więcej się chyba milczy.
— Hłasko
Reposted fromsafeway safeway viainsanedreamer insanedreamer
Praw­dzi­wie kochasz wte­dy, kiedy nie wiesz dlaczego.
— Lew Tołstoj
Reposted frompresned presned viastrangeee strangeee
3438 4a4d
Całe życie musimy udawać, aby żyć. Nie ma chwili, żebyśmy nie udawali. I nawet sami przed sobą udajemy. W końcu jednak przychodzi taka chwila, że nie chce nam się dłużej udawać. Stajemy się sami sobą zmęczeni. Nie światem, nie ludźmi, sami sobą.
— Wiesław Myśliwski "Traktat o łuskaniu fasoli"
0215 46df 500
Reposted fromnonecares nonecares viamaybeyou maybeyou
Reposted frombluuu bluuu
0575 353c
Reposted from4777727772 4777727772 viaMsChocolate MsChocolate
Miałam zaledwie dwadzieścia parę lat, kiedy najlepsza część mojego życia się skończyła. Nie uważasz, że to straszne? Miałam w zasięgu ręki tyle możliwości, a kiedy się ocknęłam, nagle nie było niczego.
— Haruki Murakami 'Norwegian Wood'
Reposted fromkolis kolis viaKallay Kallay
6500 3b95
Reposted frompheebs pheebs viaKallay Kallay
5793 32f6
Reposted fromdecepcion decepcion viaKallay Kallay
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl